Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Ngày 27/02/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2024/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị định gồm có 12 Chương, 135 điều.

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

Thứ nhất, Nghị định 24/2024/NĐ-CP đã cụ thể hóa các quy định đã được Luật giao Chính phủ quy định chi tiết như xây dựng cơ chế lựa chọn nhà thầu phù hợp để thúc đẩy doanh nghiệp trong nước phát triển, tạo việc làm cho nhóm lao động yếu thế, khuyến khích hoạt động mua sắm các sản phẩm đổi mới sáng tạo, mua sắm xanh nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Thứ hai, Nghị định 24/2024/NĐ-CP đã quy định chi tiết về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, giao quyền cho chủ đầu tư; cắt giảm thời gian và chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin – đấu thầu qua mạng để nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế.

Thứ ba, về phạm vi áp dụng của Nghị định 24/2024/NĐ-CP:

Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

– Khoản 6 Điều 6 về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;

– Khoản 6 Điều 10 về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu;

– Khoản 3 Điều 15 về chi phí trong lựa chọn nhà thầu;

– Khoản 4 Điều 19 về năng lực, kinh nghiệm của thành viên tổ chuyên gia, tổ thẩm định;

– Khoản 2 Điều 20 về các hình thức lựa chọn nhà thầu khác;

– Khoản 7 Điều 23 về chỉ định thầu;

– Khoản 4 Điều 29 về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt;

– Khoản 4 Điều 36 về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án;

– Khoản 2 Điều 39 về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

– Khoản 8 Điều 43 về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu;

– Khoản 1 và khoản 5 Điều 50 về lựa chọn nhà thầu qua mạng;

– Khoản 7 Điều 53 về mua sắm tập trung;

– Khoản 3 và khoản 4 Điều 55 về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế;

– Khoản 4 Điều 67 về ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn;

– Khoản 6 Điều 70 về sửa đổi hợp đồng;

– Khoản 2 Điều 84 về trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu;

– Khoản 4 Điều 86 về thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu;

– Khoản 5 Điều 87 về xử lý vi phạm;

– Khoản 4 Điều 88 về xử lý tình huống trong đấu thầu.

Thứ tư, Nghị định 24/2024/NĐ-CP chấm dứt hiệu lực thi hành của nhiều văn bản từ ngày 27/2/2024 như:

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

– Các Điều 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77 và 78 của Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

– Các điểm b, c khoản 2 và các điểm b, c khoản 3 Điều 5 Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước;

– Quyết định 17/2019/QĐ-TTg quy định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu 2013.

Thứ năm, quy định mới về chi phí trong lựa chọn nhà thầu

Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP cũng điều chỉnh quy định về chi phí trong lựa chọn nhà thầu như:

– Chi phí lập, thẩm định hồ sơ

– Chi phí đánh giá hồ sơ

– Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

– Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị

– Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị

Qua đó, Nghị định 24/2024/NĐ-CP đã có nhiều quy định giải quyết tối đa các bất cập trong đấu thầu.

Xem thêm nội dung chi tiết tại đây: