Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  • Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLCDA được ban hành kèm theo Quyết định số 5688/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2016, trong đó, có nêu rõ vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban QLCDA. Theo đó, Ban QLCDA có 03 chức năng, nhiệm vụ chính được quy định tại Quyết định số 5688/QĐ-BGDĐT, bao gồm:
  • – Là chủ đầu tư và thực hiện các dự án do Bộ GDĐT giao;
  • – Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ dự án đối với một số dự án ODA;
  • – Thực hiện các hoạt động dịch vụ về tư vấn quản lý dự án.