Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) theo Quyết định số 3804/QĐ-BGDĐT ngày 13/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với dự án Đầu tư xây dựng Khu giảng đường tại Khu A1 – Khu đô thị đại học, Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Căn cứ Quyết định số 3804/QĐ-BGDĐT ngày 13/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) Dự án: Đầu tư xây dựng Khu giảng đường tại Khu A1 – Khu đô thị đại học, Trường Đại học Mỏ – Địa chất. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu thuộc KHLCNT nêu trên.

File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.7108.8799

Email: “bqlcda@moet.gov.vn“.

Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 196/QĐ-QLCDA ngày 10/3/2023 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung khu vực Bắc, Trung, Nam (giai đoạn 2)”

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-QLCDA ngày 10/3/2023 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung khu vực Bắc, Trung, Nam (giai đoạn 2)”. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nêu trên.

File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.7108.8799

Email: “bqlcda@moet.gov.vn“.

Thông báo mời quan tâm đối với gói thầu “TV7: Tư vấn giám sát cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án thành phần 3, 4” thuộc dự án “Đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung khu vực Bắc, Trung, Nam” theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 520/QĐ-BGDĐT ngày 17/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ quyết định số 520/QĐ-BGDĐT ngày 17/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung khu vực Bắc, Trung, Nam”, Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện gói thầu “TV7: Tư vấn giám sát cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án thành phần 3,4” thuộc KHLCNT nêu trên.

File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.7108.8799

Email: “bqlcda@moet.gov.vn“.

Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế chi tiết theo Quyết định số 1404/QĐ-BGDĐT ngày 18/5/2023 của Dự án thành phần 01 “Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm dùng chung phục vụ đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học” thuộc Dự án “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy, học tại các cơ sở giáo dục đại học”

Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-BGDĐT ngày 18/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế chi tiết Dự án thành phần 01″ Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm dùng chung phục vụ đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học” thuộc tthuộc Dự án “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy, học tại các cơ sở giáo dục đại học”. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nói trên.

File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.7108.8799

Email: “bqlcda@moet.gov.vn“.

Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 1322/QĐ-BGDĐT ngày 11/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc dự án “Xây dựng CSDL ngành Giáo dục và triển khai các nhiệm vụ giải pháp về Chính phủ điện tử, chính phủ số của Bộ GDĐT”

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-BGDĐT ngày 11/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế chi tiết Dự án “Xây dựng CSDL ngành Giáo dục và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về Chính phủ điện tử, chính phủ số của Bộ GDĐT”. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nói trên.

File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.7108.8799

Email: “bqlcda@moet.gov.vn“.

Thông báo mời quan tâm đối với gói thầu “Tư vấn giám sát công tác khảo sát bổ sung bước bản vẽ thi công” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 theo Quyết định số 4342/QĐ-BGDĐT ngày 16/12/2022 thuộc dự án “Đầu tư xây dựng bờ kè bao quanh tại cơ sở mới – Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh”.

Căn cứ Quyết định 4342/QĐ-BGDĐT ngày 16/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án đầu tư xây dựng bờ kè bao quanh tại cơ sở mới – Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện gói thầu “Tư vấn giám sát công tác khảo sát bổ sung bước bản vẽ thi công” thuộc KHLCNT nói trên.

File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.7108.8799

Email: “bqlcda@moet.gov.vn“.

Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 322/QĐ-QLCDA của Giám đốc Ban QLCDA ngày 14/4/2023 thuộc dự án “Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập cho Trường Đại học Tây Bắc”

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-QLCDA ngày 14/4/2023 của Giám đốc Ban QLCDA về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập cho Trường Đại học Tây Bắc”, Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nói trên.

File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.7108.8799

Email: “bqlcda@moet.gov.vn“.